เรียนปนเล่น เล่นปนเรียน:

play-based learning

กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย

Play-based Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเป้าไปที่การสอน (teaching) และการเรียนรู้ (learning) ซึ่งความหมายของคำว่า ‘เล่น’ ในที่นี้หมายถึง การเล่นอย่างอิสระ (free play) โดยเด็กๆ เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง (child-initiated) ตามธรรมชาติของพวกเขา หรือการเล่นที่ได้รับการชี้นำ (guide play) และมีครูเป็นผู้ร่วมเล่น (co-player) ในแต่ละกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งการเล่นทั้งสองรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ Play-based Learning จะสอดแทรกความรู้วิชาการผ่านการสนับสนุนจากครู กล่าวคือ ครูกระตุ้นการเรียนของเด็กๆ ตั้งคำถามผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อขยายขอบเขตความคิดของพวกเขาให้กว้างไกลมากขึ้น

=========================

สนับสนุนบทความโดย ทำสมุด.com

รับออกแบบและผลิตสมุดโรงเรียน ราคาโรงงาน >> สอบถามเพิ่มเติม >> LINE : @tumsmud

=========================

บทความที่เกี่ยวข้อง : สรุป 10 อันดับ แนวโน้มด้านการศึกษาสำหรับปี 2023