Monthly Archives: January 2022

มารู้จักกับบ้านอัจฉริยะกัน

smart home app

บ้านอัจฉริยะโดยพื้นฐานแล้วเป็นบ้านที่ช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถทำงานได้มากกว่าปกติ ซึ่งมักจะผ่านเทคโนโลยีไร้สาย ฟังก์ชันอัจฉริยะเหล่านี้รวมถึงรีโมทคอนโทรล การควบคุมด้วยเสียง และการตรวจสอบจากระยะไกล อุปกรณ์ที่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ไฟส่องสว่าง เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศและพัดลม กล้อง และล็อค บ้านส่วนใหญ่อาจมีผลิตภัณฑ์อัจฉริยะอยู่แล้ว หุ่นยนต์ดูดฝุ่น เครื่องฟอกอากาศที่เชื่อมต่อ และกล้อง IP ถือว่าฉลาด! อย่างไรก็ตาม …