Monthly Archives: February 2023

“Active Learning” คืออะไร ?

การเรียนรู้แบบเชิงรุก หรือ Active Learning เป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมและการโต้ตอบอย่างกระตือรือร้น กระตุ้นให้นักเรียนมีบทบาทอย่างแข็งขันในการเรียนรู้ของตนเองโดยถามคำถาม สร้างความสัมพันธ์ และสำรวจความคิด

10 ทักษะสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน

การเป็นครูที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ผสมผสานกัน ซึ่งช่วยให้ครูสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวกและมีส่วนร่วมสำหรับนักเรียนของตนได้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชา กลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิภาพ

5 วิธีเพื่อช่วยให้เด็กประถมจดจ่อกับการเรียนในห้อง

การทำให้เด็กนักเรียนมีสมาธิจดจ่อและมีส่วนร่วมในห้องเรียนอาจเป็นเรื่องท้าทายอย่างแท้จริง ด้วยความวอกแวกและช่วงความสนใจที่สั้น อาจเป็นเรื่องยากที่จะให้นักเรียนจดจ่ออยู่กับงานและให้ความสนใจกับบทเรียนที่อยู่ตรงหน้า