Tag Archives: education

มารู้จัก Social Learning กัน

มนุษย์มีความสามารถพิเศษในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านการสังเกต การเลียนแบบ และการสื่อสาร การเรียนรู้ประเภทนี้เรียกว่าการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) และมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมได้รับการแนะนำครั้งแรกโดยนักจิตวิทยา อัลเบิร์ต บันดูรา ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 และหลังจากนั้นก็กลายเป็นแนวคิดที่มีการศึกษาและประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านจิตวิทยา การศึกษา และสังคมวิทยา

“Active Learning” คืออะไร ?

การเรียนรู้แบบเชิงรุก หรือ Active Learning เป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมและการโต้ตอบอย่างกระตือรือร้น กระตุ้นให้นักเรียนมีบทบาทอย่างแข็งขันในการเรียนรู้ของตนเองโดยถามคำถาม สร้างความสัมพันธ์ และสำรวจความคิด

10 ทักษะสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน

การเป็นครูที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ผสมผสานกัน ซึ่งช่วยให้ครูสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวกและมีส่วนร่วมสำหรับนักเรียนของตนได้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชา กลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิภาพ

5 วิธีเพื่อช่วยให้เด็กประถมจดจ่อกับการเรียนในห้อง

การทำให้เด็กนักเรียนมีสมาธิจดจ่อและมีส่วนร่วมในห้องเรียนอาจเป็นเรื่องท้าทายอย่างแท้จริง ด้วยความวอกแวกและช่วงความสนใจที่สั้น อาจเป็นเรื่องยากที่จะให้นักเรียนจดจ่ออยู่กับงานและให้ความสนใจกับบทเรียนที่อยู่ตรงหน้า

การแก้ไขความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเด็นเรื่องความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมในการศึกษามีความสำคัญมากขึ้น ช่องว่างทางการศึกษา หมายถึง ความเหลื่อมล้ำในโอกาสและผลการศึกษาของนักเรียนกลุ่มต่างๆ ความไม่เสมอภาคเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และความต้องการพิเศษ การปิดช่องว่างทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและประสบความสำเร็จในชีวิต